ÎNSCRIEREA LA CAR ZARAND – I.F.N.

CALITATEA DE MEMBRI
ÎNSCRIEREA MEMBRILOR

 • 1). Membri ai casei de ajutor reciproc pot fi persoane fizice fără deosebire de naționalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase care obțin venituri permanente, respectiv salariați, indiferent de locul de muncă sau domiciliul geografic, sau alte persoane care obțin venituri de natură salarială și asimilate salariilor sau realizate în urma desfășurării unor activități generatoare de valoare adăugată în domeniul valorificării produselor din fermele sau gospodăriile proprii sau al prestării diverselor servicii, cât și foști salariați, respectiv pensionari, indiferent de sistemul de asigurări sociale căruia îi aparțin.
 • 2). Membri ai casei de ajutor reciproc pot fi persoane fizice, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 13, alin. 1.
 • 3). Peroanele fizice care doresc să devină membri vor fi informate în prealabil cu privire la prevederile statutului propriu, cu precădere asupra drepturilor și a obligațiilor ce decurg din calitatea de membru, după care vor completa cererea de înscriere prin care se angajează să respecte în totalitate prevederile statutului și ale regulamentelor și normelor interne adoptate.
 • 4). Membrii care se pensionează pot activa, pe timp nelimitat, ca membri ai casei de ajutor reciproc, bucurându-se de toate drepturile dobândite.
 • 5). Pensionarii care prezintă cuponul de pensie pot deveni membri ai C.A.R..
 • 6). Şomerii pot deveni membri ai C.A.R., dacă fac dovada realizării de venituri asimilate celor prevăzute la pct.1, iar cei care au calitatea de membri şi devin şomeri pot activa în continuare, bucurându-se de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de statut.
 • 7).Calitatea de membru se obține după achitarea aportului inițial și constituirea fondului social în limitele stabilite de adunarea generală/conferința reprezentanților membrilor CAR
 • 8). Femeile, pe durata concediilor de maternitate şi a concediului pentru creşterea copiilor, iar bărbaţii pe durata unei eventuale suspendări a contractului de muncă, pot fi scutiţi, la cerere, de plata depunerilor la fondul social, fără pierderea calităţii de membru.

DREPTURILE MEMBRILOR

 • 1). Membrii casei de ajutor reciproc au următoarele drepturi:
  • a).să participe la adunările generale/conferințele reprezentanților la care au fost convocați în baza normei de reprezentare și a criteriilor de stabilire a delegaților;
  • b).să aleagă și să fie aleși în organele de conducere, control și sprijin social dacă îndeplinesc criteriile stabilite de către adunarea generală/conferința reprezentanților membrilor CAR prin regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului director;
  • c).să beneficieze de toate serviciile oferite de casa de ajutor reciproc și de formele de asistență socială în condițiile stabilite prin regulamentele speciale aprobate de Consiliul director și validate de adunarea generală/conferința reprezentanților;
  • d).să primească anual beneficiu (dobândă) în procentul stabilit, corespunzător fondului social propriu, în condițiile prevăzute de procedura de constituire, bonificare, utilizare și retragere a fondului social, aprobată de Consiliul director și validată de adunarea generală/conferința reprezentanților membrilor CAR;
  • e).să primească consiliere financiară din partea C.A.R.;
  • f).să solicite reeșalonarea ratelor la împrumuturile contractate, cu respectarea prevederilor din normele interne de creditare;
  • g).să participe la analiza, dezbaterea și soluționarea problemelor casei de ajutor reciproc și să facă propuneri pentru îmbunătățirea activității și a statutului acesteia;
  • h).să se adreseze organelor de conducere ale Asociației CAR Regiunea Vest în orice problemă ce privește situația lor personală sau activitatea asociației;
  • i).să primească, la cererea scrisă, un extras cu situația sa financiară ;
  • j). să cesioneze total sau parțial fondul său social altui membru;
  • k).să se transfere în cazuri justificate la o altă casă de ajutor reciproc afiliată la Asociația CAR Regiunea Vest cu recunoașterea fondului social și a vechimii în C.A.R.
  • l). să economisească pentru ei și familia lor prin depunerea de contribuții la fondul social în condițiile prevăzute în procedura de constituire, bonificare, utilizare și retragere a fondului social, stabilită și aprobată de Consiliul director și validată de adunarea generală/conferința reprezentanților membrilor.
 • 2). În cazul în care membrii constată că în desfășurarea activității C.A.R., Consiliul director sau unii dintre membrii acestuia nu respectă prevederile statutare, comit abuzuri sau lezează drepturile stabilite prin statut, pot solicita convocarea adunării generale/conferinței reprezentanților, pentru a se stabili măsuri corespunzătoare. Convocarea se face dacă aceasta a fost solicitată de cel puțin o treime din numărul membrilor. Dacă nu se dă curs cererii de către Consiliul director, convocarea se va face de Asociația CAR Regiunea Vest.
 • 3). Se va acorda un singur ajutor cu caracter social-umanitar în caz de deces pentru un membru şi doar în condiţiile respectării prevederilor Regulamentului special privind constituirea şi utilizarea fondului pentru asistenţă socială.

OBLIGAŢIILE MEMBRILOR

Membrii au următoarele obligaţii:

 • a). să studieze prevederile statutului C.A.R., iar la înscriere să achite contravaloarea aportului iniţial şi să constituie fondul social minim;
 • b). să respecte prevederile statutului casei de ajutor reciproc, normele interne de creditare și funcționare, regulamentele interne, procedurile interne, hotărârile adunării generale/conferinței reprezentanților și ale Consiliul director;
 • c) .să participe la buna desfășurare a activității casei de ajutor reciproc, la elaborarea și înfăptuirea hotărârilor adunării generale/conferinței reprezentanților;
 • d). să apere integritatea fondurilor şi să contribuie la dezvoltarea lor;
 • e).să depună la fondul social o sumă în limita hotărâtă de adunarea generală/conferința reprezentanților; se poate depune și anticipat pe mai multe luni prin creditarea CAR cu suma respectivă;
 • f). să achite ratele și dobânzile aferente împrumutului contractat, în condițiile stabilite;
 • g).să achite lunar contribuția pentru constituirea fondului pentru acordarea de ajutoare cu caracter social-umanitar și a altor fonduri stabilite de adunarea generală/conferința reprezentanților membrilor CAR.

AVANTAJELE MEMBRILOR

 • 1. Instituția noastră a primit de la Comisia Europeană “Diploma de conformitate cu Codul European de bună conduită pentru acordarea de microcredite” care atestă nivelul european de performanță și bune practici în desfășurarea activităților de economisire, creditare, ajutorare socială oferite de C.A.R. ZARAND - I.F.N..
 • 2. Suntem prezenți pe piața financiară prin cele 13 locații deschise în județele: Hunedoara, Arad, Bihor și Cluj.
 • 3. Acordăm rapid împrumuturi fără comisioane, cu dobânzi fixe pe perioade diferite de creditare.
 • 4. Ajutăm membrii CAR care sunt producători agricoli, individuali, administratori de afaceri proprii, persoane fizice autorizate, mici întreprinzători prin împrumutul “Afacerea mea”
 • 5. Fondurile sociale ale membrilor sunt bonificate la sfârșitul anului cu dobânzi atractive și neimpozabile.
 • 6.Ratele și cotizațiile pot fi plătite la orice bancă, în conturile noastre din BCR (RO47RNCB0161017653860001) sau BT (RO30BTRL02201202867577XX).
 • 7. Acordăm ajutoare financiare nerambursabile pentru naștere/adopție, căsătorie, intervenții chirurgicale cu spitalizare dar și în caz de deces, în funcție de vechimea în CAR și valoarea fondului social depus.
 • 8. Oferim transparență prin afișarea la sediile noastre a costului total al împrumuturilor.