ÎNSCRIEREA LA CAR ZARAND – I.F.N.

CALITATEA DE MEMBRI
ÎNSCRIEREA MEMBRILOR

 • 1). Membri ai casei de ajutor reciproc pot fi salariaţi sau alte persoane care obţin venituri de natură salarială şi asimilate salariilor, sau realizate în urma desfăşurării unor activităţi generatoare de valoare adăugată în domeniul valorificării produselor din fermele sau gospodăriile proprii sau ale prestării diverselor servicii, fără deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase. Pot solicita calitatea de membru şi persoanele care fac dovada obţinerii unor venituri legale cu caracter permanent cum ar fi pensiile de urmaş obţinute ca urmare a decesului unui membru, alte indemnizaţii, burse, alocaţii, şi venituri cu caracter legal.
 • 2). Membri ai C.A.R pot fi persoane fizice majore, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.13.alin.1., precum şi minori posesori ai capacităţii de exerciţiu depline în urma căsătoriei, a dobândirii calităţii de salariat şi aflaţi în alte condiţii prevăzute de lege. Pentru evidenţa membrilor minori casa de ajutor reciproc va organiza o secţie distinctă în care pot fi cuprinşi şi minori înscrişi la solicitarea părinţilor sau a tutorilor, în scopul educării acestora în spiritul economisirii, al apartenenţei la o instituţie cu acest profil social şi nepatrimonial. Condiţiile, limitele şi modul de dobândire a calităţii de membru minor sunt cele prevăzute în regulamentele privind constituirea fondului social Viitorul.
 • 3). Persoanelor fizice care doresc să devină membri li se pune la dispoziţie statutul propriu, după care vor completa cererea de înscriere prin care se angajează să respecte în totalitate prevederile acestuia. Cererea se aprobă de preşedinte şi se validează în prima şedinţă a Consiliului director.
 • 4). Membrii care se pensionează pot activa, pe timp nelimitat, ca membri ai casei de ajutor reciproc, bucurându-se de toate drepturile dobândite.
 • 5). Pensionarii care prezintă cuponul de pensie pot deveni membri ai C.A.R..
 • 6). Şomerii pot deveni membri ai C.A.R., dacă fac dovada realizării de venituri asimilate celor prevăzute la art.13.alin.1, iar cei care au calitatea de membri şi devin şomeri pot activa în continuare, bucurându-se de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de statut.
 • 7). Calitatea de membru se obţine după achitarea aportului iniţial şi constituirea fondului social în limitele stabilite de conferinţă.
 • 8). Femeile, pe durata concediilor de maternitate şi a concediului pentru creşterea copiilor, iar bărbaţii pe durata unei eventuale suspendări a contractului de muncă, pot fi scutiţi, la cerere, de plata depunerilor la fondul social, fără pierderea calităţii de membru.

DREPTURILE MEMBRILOR

 • 1). Membrii casei de ajutor reciproc au următoarele drepturi: a). să participe la conferinţele la care au fost convocaţi în baza normei de reprezentare şi a criteriilor de stabilire a delegaţilor; b). să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, control şi sprijin obştesc, să primească împrumuturi în cuantumul şi în condiţiile aprobate de Consiliul director, potrivit normelor interne de creditare; c). să beneficieze de toate serviciile oferite de casa de ajutor reciproc şi de formele de asistenţă socială în condiţiile stabilite prin regulamentele speciale întocmite de Consiliul director şi validate de conferinţă; d). să participe la repartizarea excedentului, proporţional cu fondul social propriu existent la data încheierii bilanţului anual. Consiliul director poate hotărî ca excedentul să fie acordat membrilor în mod diferenţiat, în funcţie de vechimea neîntreruptă în C.A.R. şi a altor criterii aprobate de acesta; e). să primească consiliere financiară din partea C.A.R.; f). să solicite reeşalonarea ratelor în conformitate cu Procedura privind acordarea împrumuturilor; g). să participe la analiza, dezbaterea şi soluţionarea problemelor casei de ajutor reciproc şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii şi a statutului acesteia; h). să se adreseze organelor de conducere ale ASOCIATIEI C.A.R. REGIUNEA VEST în orice problemă ce priveşte situaţia lor personală sau activitatea asociaţiei; i). să primească, la cererea scrisă, un extras cu situaţia sa financiară ; j). să cesioneze total sau parţial fondul său social altui membru. În caz de deces, toate drepturile titularilor se restituie moştenitorilor legali, la cererea acestora, după ce s-au reţinut datoriile către casă. În situaţia în care sumele împrumutate nu pot fi acoperite din depuneri, recuperarea diferenţei se va face de la moştenitori, conform legii; k). să se transfere în cazuri justificate la o altă casă de ajutor reciproc afiliată la ASOCIAȚIA C.A.R. REGIUNEA VEST cu recunoaşterea fondului social şi a vechimii în C.A.R.
 • 2). În cazul în care membrii constată că în desfăşurarea activităţii C.A.R., Consiliul director sau unii dintre membrii acestuia nu respectă prevederile statutare, comit abuzuri sau lezează drepturile stabilite prin statut, pot solicita convocarea conferinţei, pentru a se stabili măsuri corespunzătoare. Convocarea se face dacă aceasta a fost solicitată de cel puţin o treime din numărul membrilor.
 • 3). Se va acorda un singur ajutor cu caracter social-umanitar în caz de deces pentru un membru şi doar în condiţiile respectării prevederilor Regulamentului special privind constituirea şi utilizarea fondului pentru asistenţă socială.

OBLIGAŢIILE MEMBRILOR

Membrii au următoarele obligaţii:

 • a). să studieze prevederile statutului C.A.R., iar la înscriere să achite contravaloarea aportului iniţial şi să constituie fondul social minim;
 • b). să respecte prevederile statutului casei de ajutor reciproc, normele interne de creditare, hotărârile conferinţei şi deciziile Consiliului director;
 • c). să participe la buna desfăşurare a activităţii casei de ajutor reciproc;
 • d). să apere integritatea fondurilor şi să contribuie la dezvoltarea lor;
 • e). să depună la fondul social o sumă în limita hotărâtă de conferinţă; se poate depune şi anticipat pe mai multe luni prin creditarea CAR cu suma respectivă;
 • f). să achite ratele, dobânda și penalităţile aferente împrumutului contractat, în condiţiile stabilite prin contractul de împrumut;.
 • g). să achite lunar contribuţia pentru constituirea fondului pentru acordarea de ajutoare cu caracter social-umanitar şi a altor fonduri stabilite de conferinţă .

AVANTAJELE MEMBRILOR

 • 1. Instituția noastră a primit de la Comisia Europeană “Diploma de conformitate cu Codul European de bună conduită pentru acordarea de microcredite” care atestă nivelul european de performanță și bune practici în desfășurarea activităților de economisire, creditare, ajutorare socială oferite de C.A.R. ZARAND - I.F.N..
 • 2. Suntem prezenți pe piața financiară prin cele 13 locații deschise în județele: Hunedoara, Arad, Bihor și Cluj.
 • 3. Acordăm rapid peste 16 tipuri de împrumuturi, oferite fără comisioane, cu dobânzi fixe și reduse, pe perioade diferite de creditare.
 • 4. Ajutăm membrii CAR care sunt producători agricoli, individuali, administratori de afaceri proprii, persoane fizice autorizate, mici întreprinzători prin împrumutul “Afacerea mea” și Împrumutul EaSI.
 • 5. Fondurile sociale ale membrilor sunt bonificate la sfârșitul anului cu dobânzi atractive și neimpozabile.
 • 6. Copiii și tinerii până la vârsta de 18 ani pot deveni membri minori ai CAR în baza deciziei părinților, tutorilor, bunicilor.
 • 7. Ratele și cotizațiile pot fi plătite de la orice bancă, în conturile nostre din: BCR, BT.
 • 8. Acordăm ajutoare financiare nerambursabile pentru naștere/adopție, căsătorie, intervenții chirurgicale cu spitalizare dar și în caz de deces, în funcție de vechimea în CAR și valoarea fondului social depus.
 • 9. Oferim transparență prin afișarea la sediile noastre a costului total al împrumuturilor.